Εξειδικευμένες Παροχές Υπηρεσιών – Εργασιών

Εξειδικευμένες Παροχές Υπηρεσιών – Εργασιών

ΣΑΡΩΘΡΟΣάρωθρο:
Αυτοκινούμενο μηχάνημα για καθαρισμούς
  • βιομηχανικών χώρων,
  • μεγάλων εγκαταστάσεων,
  • Οδών,
  • γηπέδων κ.λ.π..

 

χορταριΚοπή Χόρτων:
Διαθέτουμε μηχανήματα αυτοκινούμενα και χεροκίνητα για καθαρισμό χόρτων σε
  • οδούς,
  • γήπεδα,
  • οικόπεδα κ.λ.π..

 

πλυστικοΚαταβρεχτήρες & πλυστικό μηχάνημα:
Αυτοκινούμενο για πλύσιμο με πίεση  
  • δρόμων,
  • βιομηχανικών χώρων,
  • γηπέδων κ.λ.π.